ETICKÝ KODEX

 

              Následující požadavky definují očekávání ohledně přístupu a chování pro zaměstnance společnosti Autometal a jeho obchodní partnery. Tyto požadavky definují základy pro úspěšné budování obchodního prostředí a vztahů s obchodními partnery společnosti Autometal.

 

Strategie ochrany životního prostředí obsahuje respekt a neustálé zlepšování ekologické přijatelnosti našich výrobků a snižování zatěžování přírodních zdrojů při zohlednění ekonomických úvah. Z tohoto důvodu je soulad všech souvisejících zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí nutný pro všechny obchodní partnery ve všech zemích, kde působí.

 

Dále očekáváme, že naši obchodní partneři zohlední a budou respektovat následující aspekty:

 

Vytvoření a aplikování systému environmentálního managementu

Očekáváme, že od všech obchodních partnerů s výrobními závody bude uplatňován vhodný systém environmentálního managementu, aby se snížily dopady na životní prostředí. Od hlavních dodavatelů je požadována certifikace systému environmentálního managementu certifikován dle ISO 14001.

 

Aktivní řešení environmentálních problémů

Je třeba usilovat o rozvoj a rozšiřování ekologických technologií, a proto je třeba přijmout opatření pro odpovědný přístup k životnímu prostředí.

 

Prevence škod v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce / Produkty a procesy s nízkou spotřebou zdrojů a nízkými emisemi skleníkových plynů, které způsobují skleníkový efekt

Ve všech druzích činností se předchází nebo minimalizuje jakýkoliv vliv na životní prostředí a bezpečnost práce. Při vývoji, výrobě, užívání výrobků a dalších aktivitách je třeba zvážit vliv na úspory zdrojů a energie, snížení emisí skleníkových plynů, využívání obnovitelných zdrojů a minimalizaci škod na životním prostředí a bezpečnosti práce.

 

Nákup konfliktních materiálů

Je nutné přijmout pravidla zavazující veřejně obchodované společnosti, aby zveřejnily používání konfliktních nerostů (cínu, wolframu, tantalu a zlata, neboli „3TG“) pocházejících z Demokratické republiky Kongo („DRC“) nebo jejích sousedních zemí (dále jen „Pokryté země“). Sledování původu konfliktních minerálů, zejména cínu, wolframu, tantalu a zlata, musí být uplatňováno v celém dodavatelském řetězci. Podporujeme humanitární cíl ukončení násilných konfliktů v Demokratické republice Kongo a okolních zemích.

 

Odpad a recyklace

Předcházení vzniku odpadů, opětovné použití, recyklace a bezpečné a šetrné nakládání se zbytkovým odpadem je nutné zohlednit ve všech aktivitách organizace včetně vývoje, výroby a užití produktu.

 

Školení zaměstnanců

Zaměstnanci jsou informováni, kvalifikovaní a motivovaní v oblasti ochrany životního prostředí podle jejich pracovního zařazení.

 

Strategie ochrany lidských práv respektuje mezinárodně uznávaná lidská práva a bere je jako základ pro všechny obchodní vztahy. Zvláště se musí řídit následujícími ustanoveními a pracovním právem země, kde obchodní partner působí:

 

Svoboda sdružování

Respektování základního práva všech zaměstnanců vytvářet odbory a zastoupení zaměstnanců a být jejich členy. Pokud je právo omezeno místním právem, musí být v souladu se zákonem podporovány alternativní možnosti zastoupení zaměstnanců.

 

Svoboda projevu

Zaměstnanci mají právo vyjádřit svoje názory. Při vyjádření svého názoru musí vždy zvážit, zda tím nepoškozují další zaměstnance, externí partnery či dobré jméno společnosti.

 

Vyloučení diskriminace

Je třeba zajistit rovnost šancí a rovného zacházení bez ohledu na etnický původ, barvu pleti, pohlaví, náboženství, národnost, sexuální orientaci, sociální původ nebo politický názor, pokud jsou založeny na demokratických principech a tolerancích vůči těm, kteří mají odlišné názory.

 

Nucená práce

Společnost Autometal odmítá jakékoliv vědomé používání nucené a povinné práce včetně dluhopisů a nucené práce vězňů.

 

Zaměstnávaní dětí

Zaměstnávání dětí je zakázáno. Minimální věk pro zaměstnání musí být respektován dle zákona.

 

Odměny a úspěchy

Odměny a úspěchy, které jsou placeny nebo poskytnuty za běžný pracovní měsíc, odpovídají minimálně právně platnému minimu. Pokud nejsou definovány zákonem, jsou orientovány podle odvětvových nebo místně obvyklých tarifních odměn.

 

Pracovní doba

Pracovní doba musí být přinejmenším rovnocenná příslušným národním právním normám nebo normám aplikované ekonomické oblasti.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Obchodní partner respektuje přinejmenším národní normy bezpečnosti a ochrany zdraví a zavádí vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, aby pracovní podmínky neohrožovaly zdraví pracovníků.

 

Transparentní obchodní vztahy jsou podstatnou součástí cílů organizace a vize dodavatelského řetězce a zahrnují:

 

Zamezení střetu zájmů

Zaměstnanci organizace a obchodní partneři se rozhodují na základě věcných kritérií a nebudou ovlivňováni osobními zájmy a vztahy.

 

Boj proti korupci

Podpora národního a mezinárodního úsilí o zajištění konkurence není ovlivňována ani deformována korupcí a odmítáním jednání o korupci a jednání, která by mohla poškodit podnikání. Všichni zaměstnanci organizace a obch. partneři by měli zajistit, aby jejich zaměstnanci nebo zástupci nenabízeli žádné úplatky, nepřijatelné formy darů nebo jiné nepřijatelné platby či výhody zákazníkům, autoritám nebo jiným třetím osobám nebo aby od nich obdrželi jakékoli platby.

 

Čestné chování na trhu

 

Volná soutěž

Zajištění platných a aplikovatelných zákonů, které řídí volnou soutěž a antimonopolní zákony, je nutností. Zejména by neměly být uzavřeny žádné dohody s konkurenty, dodavateli, zákazníky a jinými třetími stranami, které by mohly být v rozporu s hospodářskou soutěží, a žádné zneužití případného dominantního postavení na trhu.

 

Kontrola importu a exportu

Při dovozu a vývozu zboží a služeb musí všichni partneři respektovat všechny platné a aplikovatelné zákony.

 

Praní špinavých peněz

Obchodní partneři udržují obchodní vztahy s těmi partnery, o jejichž integritě jsou přesvědčeni. Musí být respektovány všechny platné zákony proti praní špinavých peněz.

 

Politika sociální odpovědnosti

  1. Každý zaměstnanec společnosti Autometal má povinnost ohlásit jakékoliv podezření na protiprávní/nekalé jednání nebo takové jednání samotné (viz výše uvedené, atd.).
  2. Zaměstnanci mohou za účelem odhalení protiprávního/nekalého jednání v organizaci nebo jejím okolí poskytnout informace osobám nebo orgánům, jež mohou oznámenou skutečnost prověřit a případně proti ní zakročit. Na protiprávní jednání mohou zaměstnanci organizace, obchodní partneři a osoby z okolí organizace upozornit anonymně nebo jmenovitě personalistovi, administrátoru IMS nebo vedení společnosti  (výkonná rada) a to dopisem na adresu společnosti (zápis do knihy přijaté pošty) a nebo e-mailem na autometal@autometal.net, jitka.cignerova@autometal.net, pavel.lexa@autometal.net. Pro urychlení řešení oznámení protiprávního/nekalého jednání je nutné na obálku dopisu nebo do předmětu e-mailu uvést „Eskalování etiky – upozornění na negativní jev“

11.3.2019

                                                                                                                                             Ing. Marcel Pacovský

                                                                                                                                                 Generální ředitel

Všechna práva vyhrazena www.autometal.net 2012 -2022 Vytvořilo webové studio Reklalink s.r.o.