Politika IMS

1. Politika integrovaného systému managementu

Novodobá historie společnosti Autometal, spol. s r.o. byla nastartována na konci roku 2004, kdy vstoupil do organizace nový majitel, pan Ulrich Hobert, který její činnost oživil s využitím svých letitých a bohatých zkušeností z oblasti automobilového průmyslu, a s odhodláním a zapálením kmenových zaměstnanců pro rozvoj firmy. Společnost vyrábí výfukové systémy a kovové součásti osobních i nákladních automobilů a jiných strojů (vlaků, lodí, stavebních, zemědělských strojů atd.), jak pro prvovýrobu sériovou vozidel, tak i pro oblast náhradních dílů, a to především na evropském trhu.

Autometal, spol. s r.o. usiluje o vybudování efektivní fungující organizace s flexibilní reakcí na požadavky trhu, očekávání zainteresovaných stran uvedených v kontextu organizace a zejména potřeby zákazníků. Prostředkem splnění nastavených cílů je zejména rozšíření tržního segmentu zákazníků v oblasti komplexních výfukových soustav, dílčích součástí výfukového potrubí a jiných kovodělných výrobků, dále pak rozšíření spolupráce s partnerskými spolupracujícími organizacemi, a rozvoj infrastruktury a technologického potenciálu společnosti. Pro zajištění dalšího růstu společnosti byl proto v roce 2014 zakoupen a renovován nový rozsáhlý výrobní areál v Letech (u Písku), instalovány nové výrobní technologie, a v současné době probíhá v tomto areálu další výstavba nových výrobních a skladových budov.

Povedeme společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvalitě, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu. Budeme se snažit co nejvíce klíčových technologií implementovat do vlastní výroby a know-how tak, aby bylo dosaženo co nejnižší závislosti naší společnosti na externích dodavatelích.

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu a zavazujeme se k prevenci před znečišťováním životního prostředí a vznikem pracovních úrazů. K tomu získáváme účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců i subdodavatelů, budeme rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjdeme příkladem.

Ochrana životního prostředí a péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je jednou z hlavních priorit organizace. Považujeme ji za stejně významnou oblast činnosti jako naši snahu o co nejlepší hospodářské výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Dodržování požadavků právních předpisů a jiných požadavků považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zavazujeme se k jejich plnění.
 

Závazek vrcholového vedení:

 • politiku organizace průběžně (minimálně však 1x ročně) přezkoumávat z hlediska vhodnosti a přiměřenosti integrovaného systému managementu
 • aktualizovat politiku organizace tak, aby odpovídala rozsahu a povaze rizik (uvedených v dokumentech Kontext organizace, Registr nebezpečí a rizik BOZP a Registr environmentálních aspektů, dopadů a právních a jiných požadavků), trvale zlepšovat efektivnost a výkonnost všech částí integrovaného systému managementu a ten neustále zlepšovat
 • upřesňovat ji do vykonatelných cílů organizace
 • politiku dokumentovat a uplatňovat
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům a tyto cíle k naplnění firemní strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat a v případě neplnění cílů vyvozovat opatření
 • plánovat nezbytné zdroje (programy) nutné pro plnění cílů, zvyšovat a udržovat kvalifikaci všech pracovníků.
 • dodržovat platná legislativní ustanovení a plnit další požadavky, ke kterým se organizace zavázala
 • zavazujeme se ke zlepšování environmentálního profilu organizace
 • v maximální míře budeme zajišťovat ochranu životního prostředí, zejména v oblasti spotřeby energií a produkci nebezpečného odpadu, včetně prevence znečištění
 • zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP
 • zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví
 • dodržovat pravidla sociální odpovědnosti dle Etického kodexu organizace
 • zavazujeme se projednávat problematiku BOZP s pracovníky a jejich zástupci

 

V Zalužanech dne 2. 3. 2020                                                                                                                      Ing. Marcel Pacovský - generální ředitel

Všechna práva vyhrazena www.autometal.net 2012 -2022 Vytvořilo webové studio Reklalink s.r.o.